بانک مقالات و پایان نامه ها

نقد و بررسی متون پایان نامه ها به صورت تخصصی

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

پایان نامه تاثیر تناوب گزارشگری مالی بر روی عدم تقارن اطلاعات و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده بورس

1 . اهمیت و ضرورت تحقیق

با توجه به اقتصاد نوپای ایران و بورس نوظهور کشورمان ضرورت دارد تا به موضوع بررسی تاثیر تناوب گزارشگری مالی بر روی عدم تقارن اطلاعات و هزینه سرمایه در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شود که آیا چنین ارتباطی در بازار ایران مصداق دارد. لذا اهمیت این تحقیق از دو جنبه مطرح است اول اهمیت نظری تحقیق که بررسی تاثیر تناوب گزارشگری مالی بر روی عدم تقارن اطلاعات و هزینه سرمایه سهام در بازار ایران را مطرح می کند و دوم اهمیت کاربردی آن که نتیجه این تحقیق می تواند برای مدیران، سهامداران و سازمان بورس اوراق بهادار و حسابرسان در تصمیم­گیری حائز اهمیت باشد.

4 1 .  اهداف تحقیق

هدف کلی از این تحقیق بررسی تاثیر تناوب گزارشگری مالی بر روی عدم تقارن اطلاعات و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. بنابراین سایر اهداف تحقیق به شرح زیر تدوین می گردد:

تعیین رابطه بین فراوانی گزارشگری و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران .

تعیین رابطه بین فراوانی گزارشگری و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران .

5 1 . سوالات تحقیق

بر اساس مطالب ارائه شده در بالا سوالات اصلی این تحقیق به صورت زیر تدوین می گردد:

آیا بین تناوب گزارشگری مالی و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد؟

آیا بین تناوب گزارشگری مالی و هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد؟

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 thesis

 متن کامل پایان نامه

پایان نامه ارتباط فراوانی گزارشگری و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

1 . فرضیات تحقیق

جهت رسیدن به اهداف تحقیق و پاسخگویی به سوالات تحقیق فرضیه های این مطالعه به شرح ذیل تدوین می گردد:

فرضیه 1: بین تناوب گزارشگری مالی و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.) فراوانی گزارشگری بیشتر، هزینه سرمایه را کاهش می دهد.(

فرضیه2: بین تناوب گزارشگری مالی و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.) فراوانی گزارشگری بیشتر، هزینه سرمایه را کاهش می دهد.(

7 1 . جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه شرکت های پذ یرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهند. برای تعیین نمونه مورد مطالعه، شرکت هایی از جامعه آماری یاد شده، انتخاب می شوند که :

 • پایان سال مالی آنها 29 اسفند ماه باشد،
 • از سال1385 تا 1390، در بورس حضور داشته باشند،
 • شرکت بین سال های 1385 تا 1390 ، تغییر سال مالی نداشته باشد،
 • شرکت نباید در گروه واسطه گری مالی باشد(بانک ها، نهاد ها، سرمایه گزاری ها و..)
 • اطلاعات مورد نیاز شرکت، در دسترس باشد

نمونه آماری عبارت است از تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگیهای اصلی جامعه باشد(عادل آذر،1384،ج 1،ص 6 ). لذا ، نمونه گیری ها براساس نمونه گیری حذفی انتخاب شده است.بدین صورت که شرکتها باید شرایط ویژه که در بخش جامعه آماری ذکر شد را دارا باشند. بنابراین با توجه به موارد بالا 81 شرکت به عنوان شرکتهای مورد بررسی از سال 1385 تا سال 1390 مورد بررسی قرار گرفتند.

 8 1 . متغیرهای تحقیق .

متغیر های وابسته : متغیرهای وابسته در این پژوهش شامل هزینه سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی می باشد.

متغیر مستقل : تناوب گزارشگری مالی.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 thesis

 متن کامل پایان نامه

پایان نامه رابطه بین فراوانی گزارشگری و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

9

1 .  تعریف واژگان کلیدی

عدم تقارن اطلاعاتی[1] : اگر در بازار سرمایه اشخاصی وجود داشته باشند که اطلاعات بیشتر و با کیفیت تری نسبت به دیگران داشته باشند عدم تقارن اطلاعاتی رخ می دهد.

تناوب گزارشگری مالی: این اصطلاح تقریبا تمامی فرآیند گزارشگری مالی را در بر می گیرد که شامل افشای کلیه واقعیت های بااهمیت و مربوط، درباره رویدادها و فعالیت های مالی واحدهای انتفاعی به ویژه شرکتهای سهامی عام است.

قیمت پیشنهادی خرید[2] : قیمتی که بازارساز اوراق بهادار را می خرد

قیمت پیشنهادی فروش[3] : قیمتی که بازارساز اوراق بهادار را می فروشد.

هزینه سرمایه  : نرخ بازدهی است که تامین کنندگان سرمایه،اعم از صاحبان سهام و قرض دهندگان،در ازای تامین سرمایه،طلب می کنند.بعبارت دیگر هزینه سرمایه برابراست با هزینه فرصت سرمایه برای تامین کنندگان سرمایه که با استفاده از مدل CAPM مورد سنجش قرار گرفته است.

مدل  [4]CAPM:مدلی است که  مى‏توان براى برآورد هزینه سهام سرمایه استفاده کرد.

مدل فاما و فرنچ : مدلی است که می توان برای برآورد هزینه سهام سرمایه استفاده کرد.

10 1 .  خلاصه فصل

در این فصل به ارائه کلیات تحقیق پرداخته شد و طرح کلی تحقیق مشخص گردید. موارد ذکر شده در این فصل شامل مقدمه، بیان موضوع تحقیق، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، اهداف اساسی تحقیق، سوالات و فرضیات تحقیق و همچنین روش تحقیق بودند.

information asymmetry -[1]

ask price -[2]

bid price -[3]

Capital Asset Pricing Model -[4]

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 thesis

 متن کامل پایان نامه

پایان نامه ارتباط بین قابلیت جانشینی کالاها و محافظه کاری در گزارشگری مالی

1-7

.روش تحقیق

این تحقیق از جهت همبستگی و روش­شناسی از نوع شبه تجربی و پس روید­ادی و در حوزه تحقیقات اثباتی حسابداری است که با اطلاعات واقعی صورت می­گیرد. این تحقیق از لحاظ ماهیت و اهداف از نوع کاربردی است. اطلاعات واقعی نیز از گزارش­های مالی ( صورت­های مالی و یاداشتهای همراه) استخراج شده است. برای گروه بندی شرکتها در صنایع مختلف، طبقه بندی بورس در نظر گرفته شده است. در تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از مدل رگرسیونی چند متغیره استفاده می­شود.

جامعه و نمونه آماری: در انجام این پژوهش از اطلاعات صنعت_سال استفاده شده است. جامعه آماری شامل کلیه گروهای صنعت طبقه بندی شده در سایت بورس و اوراق بهادار با دوره زمانی 1386 لغایت1391 می­باشد. تعداد گروهای صنعت در طبقه بندی مذکور 42 گروه-صنعت می­باشد که با ضرب در سالهای مورد بررسی تعداد جامعه آماری 252 صنعت سال می­باشد. نمونه نیز با استفاده از نمونه گیری حذفی انتخاب شده است. بدین صورت که شرکتهای عضو هر گروه صنعت بایدویژگی­های زیر را داشته باشند:

 1. سال مالی شرکتها منتهی به 29 اسفند باشد؛
 2. شرکتها نباید سال مالی خود را تغییر داده باشند؛
 3. شرکتها از اعضای هولدینگ صنایع نباشند. زیرا ماهیت آنها متفاوت از سایر شرکتهای عضو می­باشد؛
 4. به علت نیاز به بازدهی 12ماهه (اول تیرتا پایان خرداد سال بعد) و با در نظر گرفتن وقفه زمانی 4 ماهه نسبت به ابتدا و انتهای هر دوره؛ معامله­ای بر روی اوراق بهادار (سهام عادی) شرکت صورت گرفته باشد؛ و
 5. اطلاعات آنها در دسترس باشد.

پس از حذف شرکتهای فاقد شرایط مذکور، هر صنعت-گروه باید حداقل سه عضو داشته باشد، زیرا در این صورت رقابت بهتر می­شود. علاوه بر این، گروه­های صنعتی که جزء واسطه گری مالی هستنند، نیز حذف شدند. در پایان تعداد 126 صنعت-سال باقی مانده است.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 thesis

 متن کامل پایان نامه

پایان نامه بررسی رابطه بین اندازه بازار و محافظه کاری در گزارشگری مالی

1-4

- نتایج مورد انتظار و اهداف اساسی پژو

هش

انتظار می­رود با افزایش فشارها و تهدیدات ناشی از رقابت سطح محافظه کاری مشروط نیز به منظور کاهش این فشارها و تهدیدات افزایش یابد. اما در شرایط نیاز به منابع مالی به علت اینکه هزینه ناشی از اتخاذ رویکرد محافظه­کارانه بیشتر و حادتر از بقیه دوره­ها است، لذا انتظار می­رود واحدهای تجاری در دوره­های تامین مالی سطح محافظه کاری مشروط را کاهش دهند. با اینکه این کار منجر به افزایش فشارها و تهدیدات ناشی از رقابت بشود.

هدف اساسی پژوهش تعیین ارتباط بین ساختارهای رقابتی و محافظه کاری مشروط درگزارش گری مالی می­باشد.

1-5.استفاده کنندگان از نتایج پایان نامه

نتایج این تحقیق می­تواند مدیران را در اتخاذ رویکردهای محافظه­کارانه یا متهورانه در مقابله با فشارها و تهدیدات رقابتی در دوره­های عادی یا دوره­های نیاز به منابع مالی، یاری کند.  همچنین نتایج پژوهش می­تواند در ارزیابی بهتر اوراق بهادار توسط تحلیل­گران و سرمایه­گذاران مورد استفاده قرار گیرد. چرا که در صورت اثبات فرضیه­های پژوهش، صنایعی که با تهدیدات رقابتی روبه­رو هستند به علت اتخاذ رویکرد محافظه­کارانه، تصویر نامناسب در گزارشهای مالی ارائه خواهند کرد و در حقیقت وضعیت مالی این صنایع بهتر از وضعیتی است که در گزارش­های مالی ارائه­ می­شود.

1-6.فرضیه های تحقیق

این بخش از پنج فرضیه  به شرح زیر تشکیل شده است:.

 1. بین قابلیت جانشینی کالاها ومحافظه کاری درگزارش­گری مالی ارتباط مثبت ومعنادار وجوددارد.
 2. بین اندازه بازار و محافظه کاری در گزارش­گری مالی ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد.
 3. بین هزینه های ورود(شدت سرمایه گذاری ) ومحافظه کاری در گزارشگری مالی ارتباط منفی و معنادار وجود دارد.
 4. بین شدت تمرکز صنعت و محافظه کاری در گزارشگری مالی ارتباط منفی و معنادار وجود دارد.
 5. بین تعداد شرکتهای فعال در یک صنعت و محافظه کاری در گزارشگری مالی ارتباط مثبت ومعنادار وجود دارد.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 thesis

 متن کامل پایان نامه

پایان نامه ارشد: رابطه بین هزینه های ورود و محافظه کاری در گزارشگری مالی

1-10

.تعریف واژگان کلیدی

 1. ساختارهای رقابتی محصولات؛ منظور از ساختارهای رقابتی محصولات، رقابت و ابعاد آن می­باشد. رقابت در بازار ابعاد وسیع­تری دارد اما از مهمترین این ابعاد می­توان به قابلیت جانشینی محصولات، حجم تقاضا، موانع ورود، نسبت تمرکز و تعداد شرکتهای فعال در هر یک از صنایع اشاره کرد. با ترکیب این ابعاد می­توان شاخصی جهت سنجش رقابت در بازار بدست آورد.
 2. محافظه کاری مشروط حسابداری؛بیور و رایان(2005) بیان می­کنند محافظه کاری مشروط که محافظه کاری پس­رویدادی یا محافظه کاری وابسته به اخبار نیز نامیده می­شود، به مفهوم شناسایی به موقع­تر اخبار بد نسبت به اخبار خوب، در صورت سود(زیان) است. به عنوان مثال شناسایی فوری زیان در قراردادهای پیمانکاری یا آزمون کاهش ارزش دارایی­ها بیانگر این نوع محافظه کاری هستند.
 3. انتظارات بازار سرمایه؛ منظور از انتظارات بازار سرمایه، بازده مورد انتظار سهامداران و سرمایه­گذاران واحد تجاری از عملکرد آتی می­باشد. این انتظارات با توجه به عملکرد گذشته شرکت ایجاد می­شود.
 4. محافظه کاری نامشروط؛محافظه کاری مستقل از اخبار است که محافظه کاری پیش رویدادی نیز نامیده می شود. این نوع محافظه کاری بیشتر بر روی ترازنامه اثر گذار بوده و از بکار­گیری آن دسته از استانداردهای حسابداری ناشی می شود که سود را مستقل از اخبار اقتصادی جاری، کاهش می­دهند. برای مثال، شناسایی بدون درنگ مخارج تحقیق و توسعه به عنوان هزینه، حتی در صورتی که جریان­های نقدی مورد انتظار آنها مثبت باشد، از این نوع است.

 1-11.خلاصه فصل

دراین فصل به ارائه­کلیات تحقیق پرداخته شدوطرح کلی تحقیق مشخص گردید. مواردذکرشده دراین فصل شامل مقدمه،بیان موضوع تحقیق،اهمیت وضرورت انجام تحقیق،اهداف اساسی تحقیق،فرضیه­های تحقیق،روش تحقیق بودند.

1-12. چارچوب فصول بعد

درفصل دوم به ارائه­مبانی نظری،ادبیات موضوع ومطالعات داخلی و خارجی صورت گرفته درحوزه محافظه کاری ورابطه­ارزشی اطلاعات حسابداری پرداخته خواهد شد. درفصل سوم ، روش انجام تحقیق تشریح شده وجامعه­آماری،نمونه­آماری وروش نمونه­گیری استفاده شده ارائه خواهد شد. همچنین دراین فصل فرضیه­های تحقیق بیان شده ومتغیرهای تحقیق و شیوه­                محاسبه­آنهاآورده خواهد شد و روش گردآوری اطلاعات وروش­های آماری استفاده شده به طورمبسوط تشریح خواهد شد. درفصل چهارم مدل­های تحقیق موردتجزیه وتحلیل قرارگرفته وفرضیه­های تحقیق آزمون خواهدشد وسرانجام درفصل پنجم،نتایج حاصل ازآزمون                     فرضیه­هاوتجزیه وتحلیل­های انجام شده و محدودیت ها بیان گردیده وتوصیه برای تحقیقات آتی داده خواهدشد.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 thesis

 متن کامل پایان نامه

پایان نامه ارتباط بین شدت تمرکز صنعت و محافظه کاری در گزارشگری مالی

2-1. مقدمه:

در این پژوهش به دنبال بررسی ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات با محافظه کاری حسابداری خواهیم بود. محافظه کاری می­تواند به عنوان گرایش حسابداری به الزام درجه­ بالاتری از تائید­پذیری برای شناسایی اخبار خوب در مقایسه با میزان تائیدپذیری لازم برای شناسایی اخبار بد در حیطه انعطاف پذیری اصول پذیرفته شده حسابداری تعریف شود (باسو 1997، واتس 2003 و بیور و رایان 2005). نتیجه این رفتار منجر به کمتر نشان دادن سود و یا بیشتر نشان دادن هزینه­ها و در نهایت کمتر گزارش کردن داراییها و بیشتر نشان دادن بدهی­ها خواهد بود.

محافظه کاری به عوامل متعدد از جمله ؛ وجود قرارداد بین واحد تجاری و سایر ذی­نفعان، احتمال شکل گیری دعاوی حقوقی، تلاش برای کاهش یا به تعویق انداختن مالیات، حفظ منافع عموم جامعه، افزایش کیفیت اطلاعات مالی، کاهش هزینه­های سیاسی، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و سطح رقابت بستگی دارد. معیارهای اندازه­گیری متنوع هستند اما مهمترین آنها مدل ارائه شده توسط باسو(1997) می­باشد. فشارهای رقابتی منجر به افزایش سطح محافظه کاری خواهد شد. بدین معنی که شرکت­ها و فعالین بازار به منظور جلوگیری از ورود رقبای جدید به صنعت و همچنین جلوگیری از انتشار اطلاعات محرمانه به رقبای موجود در گزارش­گری مالی محافظه کاری را در پیش خواهند گرفت (داروغ و استاغتون1990 و کلینچ و ورکچیلیا[1] 1997). در واقع اتخاذ رویکرد محافظه­کارانه این مزیت را دارد که جلوی ورود رقبای جدید به صنعت را گرفته و مانع از انتشار اطلاعات محرمانه به رقبای موجود می­شود. ولی، در صورت اتخاذ این رویکرد( محافظه کاری) انتظارات از عملکرد آتی شرکت پایین نگه داشته می­شود. و در نتیجه نرخ بازده مورد انتظار ذی­نفعان پایین­تر از واقعیت خواهد بود. در این صورت با کاهش سطح محافظه کاری می­توان دادو ستد اوراق بهادار شرکت را رونق بخشید.

با توجه به اینکه هدف مدیریت مالی حداکثر کردن ثروت سهامداران می­باشد این سوال اساسی مطرح می­شود که ثروت ذی­نفعان با گزارشگری مالی محافظه­کارانه حداکثر می­شود یا        گزارش­گری متهورانه؟ صنایعی که با تهدیدات رقابتی رو به رو هستند به منظور جلوگیری از افزایش رقابت محافظه کاری را در پیش می­گیرند و از این بابت ثروت سهامداران را بیشتر می­کنند ولی عیب این حالت این است که گزارش­گری مالی محافظه­کارانه انتظارات بازار سرمایه از اوراق بهادار شرکت را پایین نگه می­دارد و این کار باعث می­شود ارزش بازار اوراق بهادار کمتر از ارزش ذاتی آنها باشد و این موضوع به نفع سرمایه­گذاران نخواهد بود.

بر اساس مدل­های نظری پیش­بینی ما به این صورت خواهد بود که با افزایش رقابت سطح محافظه کاری افزایش می­یابد و در مواقع نیاز به تامین مالی جهت اینکه تامین مالی به بهترین نحو ممکن صورت گیرد، شرکت­ها سطح محافظه کاری را به منظور افزایش انتظارات، کاهش خواهند داد. هرچند این کار باعث افزایش تهدیدات ناشی از رقابت بازار محصولات باشد.

[1]– Clinch, Verrecchia.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 thesis

 متن کامل پایان نامه

پایان نامه ارتباط بین تعداد شرکتهای فعال در یک صنعت و محافظه کاری در گزارشگری مالی

2-2

. مفید بودن اطلاعات مالی

در مفاهیم نظری گزارش­گری مالی هدف از ارائه اطلاعات مالی به صورت زیر بیان شده است؛ “هدف‌صورتهای‌مالی‌عبارت‌ازارائـه‌اطلاعاتی‌تلخیص‌وطبقه‌بندی‌شده‌درباره‌وضعیت‌مالی‌، عملکرد مالی‌وانعطاف‌پذیری‌مالی‌واحدتجاری‌است‌که‌برای‌طیفی‌گسترده‌ازاستفاده‌کنندگان‌ صورتهای‌مالی‌ دراتخاذتصمیمات‌اقتصادی‌مفیدواقع‌گردد.[1] در حقیقت صورت­های مالی بیانگر اطلاعاتی از واحد تجاری هستند که به عموم استفاده کنندگان منتشر می­شوند. استفاده کنندگان اطلاعات مالی بسیار متنوع هستند. اطلاعات مالی در صورتی برای عموم استفاده کنندگان مفید خواهند بود که دارای خصوصیات کیفی باشند. شکل شماره(1) خلاصه­ای از خصوصیات کیفی اطلاعات مالی را نشان می­دهد.  همانطور که مشاهده می­شود خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با اطلاعات مالی، قابل اتکا بودن و مربوط بودن هستند. یکی از مهمترین خصوصیات کیفی قابل اتکا بودن، محافظه کاری است از آن به عنوان اصل احتیاط یاد شده است.

2-3. مفهوم محافظه­کاری

محافظه­کاری به طورسنتی باضرب المثل «هیچ سودی شناسایی نکنید ، اما همه­ی                       زیان­هاراشناسایی کنید » بیان شده است  (رضازاده و آزاد به نقل از بلیاس1924[1]). علی­رغم فقدان تعریف جامعی از محافظه­کاری، در ادبیات حسابداری، دو ویژگی مهم محافظه­کاری مورد بررسی قرار گرفته است. نخست، وجود جانبداری در ارائه­ی کمتر از واقع ارزش دفتری نسبت به ارزش بازارِ آن که توسط اهلسون[2] (1995) عنوان شده است. دوم، تمایل به تسریع در شناسایی زیان­ها و به تعویق انداختن شناسایی سود­ها که توسط باسو (1997) بیان شده است. واتس (2003) بیان کرد که محافظه کاری تاییدپذیری متفاوت مورد نیاز برای شناسایی سودها در مقابل زیان­ها می­باشد. در بیانیه مفاهیم حسابداری شماره­ی دو نیزبرای تشریح محافظه­کاری چنین آمده است:” اگردوبرآوردازیک مبلغ دریافتنی یاپرداختنی آتی وجودداشته باشدواحتمال وقوع هردویکسان باشد؛ محافظه­کاری استفاده از برآوردی را دیکته می­کندکه کمترخوشبینانه است”(هیات استانداردهای حسابداری مالی، 1980 ).

باسو (1997) محافظه کاری را گرایش حسابداری به الزام درجه­ بالاتری از تائید­پذیری برای شناسایی اخبار خوب در مقایسه با میزان تائیدپذیری لازم برای شناسایی اخبار بد تعریف کرده است. که این موضوع منجر به کم­نمایی سود و در نتیجه دارایی­ها می­شود. کمیته فنی سازمان حسابرسی ایران(1386) بیان می­کند که تهیه کنندگان صورت­های مالی با ابهاماتی که به گونه­ای اجتناب­ناپذیر بر بسیاری از رویدادها و شرایط سایه افکنده است، برخورد می­کنند. نمونه این ابهامات شامل قابلیت وصول مطالبات، عمرمفید احتمالی دارایی­های ثابت و تعداد و میزان ادعاهای مربوط به ضمانت کالای فروش رفته می­باشد. چنین مواردی با رعایت احتیاط در صورت­های مالی و همراه با افشای ماهیت و میزان آنها بررسی می­شود. «احتیاط عبارتست از کاربرد درجه­ای از مراقبت که در اِعمال قضاوت برای برآوردهای حسابداری در شرایط ابهام مورد نیاز است، به گونه­ای که درآمدها یا داراییها بیشتر از واقع و هزینه­ها یا بدهی­ها کمتر از واقع نشان داده نشوند.» در واقع محافظه کاری را می­توان محصول ابهام دانست. هرگاه حسابداران با ابهام روبرو شوند، محافظه کاری را به کار می برند. از نظر این کمیته، اعمال احتیاط نباید منجر به ایجاد اندوخته­های پنهانی یا ذخایر غیر ضروری گردد یا داراییها و درآمدها را عمداً کمتر از واقع و بدهی­ها و هزینه­ها را عمداً بیشتر از واقع نشان دهد، زیرا این امر موجب نقض بی­طرفی می­شود. از دیدگاه تهیه کنندگان صورت های مالی، محافظه­کاری کوششی است برای انتخاب روشی از روشهای پذیرفته شده­ی حسابداری که به یکی از موارد زیر منتج شود (شباهنگ، 1387، ص 54):

 1. شناخت کندتر درآمدها،
 2. شناخت سریعتر هزینه ها،
 3. ارزشیابی کمتر دارایی ها و
 4. ارزشیابی بیشتر بدهی ها.

در تعریف­های بالا، یک نقطه مشترک وجود دارد که همان اشاره به تأثیر­گذاری              محافظه­کاری بر فرآیند تصمیم­گیری استفاده­کنندگان صورت­های مالی است. به طور کلی، هدف محافظه­کاری جلوگیری از تصمیم­گیری­های نادرست از سوی سرمایه­گذاران و سایر                  استفاده­کنندگان از صورت­های مالی است. از دیدگاه تئوری نمایندگی که حقوق و مزایای مدیران را به سود گزارش شده مرتبط می داند، مدیران انگیزه­های قوی برای پنهان کردن اخبار بدی که موجب کم شدن سود می شود دارند. بنابراین، می توان محافظه­کاری را سازوکاری برای کنترل انگیزه­های مدیران به منظور گزینش بیش از واقع سود تلقی کرد(شوروزی و خاندوزی، 1387).

محافظه کاری در گزارش­گری مالی مزایایی دارد که که شاید از دیدگاه منتقدان پنهان مانده است این مزایا را می­توان در قسمت بعدی (دیدگاههای  محافظه کاری) خلاصه کرد.

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﻃﻼﻋـﺎت ﮐﺎﻣﻞ و درﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﻫـﺴﺘﻨﺪ. اﻃﻼﻋـﺎت ﺣـﺴﺎﺑﺪاری در ﺻـﻮرﺗﻬﺎی ﻣـﺎﻟﯽ ﻣﺘﺠﻠـﯽ ﻣﯽﮔﺮدد، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﻫﻤﯿﺸﻪﺑﻪ ﻃـﻮر ﺛﺎﺑـﺖ و ﯾﮑﻨﻮاﺧـﺖ از اﻃﻼﻋـﺎت ﺣـﺴﺎﺑﺪاری اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺪون آﻧﮑﻪاﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ازﻧﻈﺮ ﺗﻐﯿﯿـﺮات اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪهدرروﺷـﻬﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪآن ﺗـﻮﺟﻬﯽ داﺷـﺘﻪﺑﺎﺷـﻨﺪ (ﻫﻨﺪرﯾﮑـﺴﻮن،1982،ص 15).

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﮕﯿﺰه دارد ﺑﺎ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی روﯾـﻪﻫـﺎی ﻏﯿـﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈـﻪﮐﺎراﻧـﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری،رﺷﺪ ﺳﻮد ﺷﺮﮐﺖ را ﺛﺒﺎت ﺑﺨﺸﺪ. اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺘﻈﺎر ﺳﻬﺎﻣﺪاران از ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﻨﻮات آﺗﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد( واﺗﺰ2003).

در ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎری ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳﺮﯾﻊ زﯾﺎن ﻫﺎ و ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﺑـﺎﺗﺄﺧﯿﺮ ﺳﻮدﻫﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺳﻮدﻫﺎ ﺑـﻪﻣﻌﻨـﯽ ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﺳـﻮدﻫﺎ ﭘـﯿﺶ از وﺟﻮد ادﻋﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪدرآﻣﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎدآﻧﻬﺎ ﺷﺪه و ﺗﺄﯾﯿﺪﭘـﺬﯾﺮ ﺑـﻮدن آن درآﻣﺪﻫﺎ اﺳﺖ. ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎری ﺑﯿﺎن ﮔﺮ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪﺗﻤﺎم ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻧﻘﺪی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درآﻣﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳﻮد ـ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﻓـﺮوشﻫـﺎی ﻧـﺴﯿﻪ درﯾﺎﻓـﺖ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻠﮑﻪﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎی ﻧﻘﺪی ﺗﺄﯾﯿﺪﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷـﻨﺪ.درادﺑﯿـﺎت ﺗﺠﺮﺑـﯽ اﯾـﻦ ﺿـﺮب اﻟﻤﺜﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت « ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺣﺴﺎﺑﺪاران ﺟﻬﺖ ﻧﯿﺎزﺑﻪ درﺟﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮی ازﺗﺎﯾﯿﺪ ﭘـﺬﯾﺮی ﺑـﺮایﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺧﺒﺎر ﺧﻮب ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﻮد، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺧﺒﺎرﺑﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان زﯾﺎن » ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ( ﺑﺎﺳﻮ،1997، ص7 ).

[1]– Bliss

[2]– Ohelssenand Folsom

[1] سازمان حسابرسی؛مفاهیم نظری گزارش گری مالی (1386)

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 thesis

 متن کامل پایان نامه

پایان نامه تأثیر ساختار مالکیتی شرکت های پذیرفته شده در بورس بر بیش اعتمادی

1-1

        شرح واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در پژوهش

 • بیش اعتمادی مدیران

اعتماد بیش از حد (فرااطمینانی) یک پدیده شناخته شده و مستند شده در روانشناسی است. روانشناسان یک فرد با ویژگی­های رفتاری فرااطمینانی را به عنوان فردی تعریف می­کنند که اعتقاد دارد اطلاعات و دانش ایشان بسیار دقیق است (بیش از آن­چه که واقعیت دارد)،(احمد و دوئلمن 2013).

 • نسبت تمرکز مالکان

تمرکز سهامداران عبارت است درصد اختیار و اثرگذار‌ی سرمایه‌گذاران عمده بر استراتژی‌های شرکت. که در این پژوهش برابر است با مجموع مربعات نسبت سرمایه نگهداری شده به وسیله هر یک از سهامداران حقوقی به مجموع سهامداران(رضایی و افشار، 1392).

 • نسبت مالکیت سرمایه گذاران نهادی :

به موسسات سرمایه گذاری و یا سایر نهادهایی که در سهام عادی شرکت ها سرمایه گذاری می کنند، سرمایه گذاران نهادی گفته می شود (رضایی و افشار، 1392).

 • نسبت مالکیت مدیریتی :

در اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻬﺎم در دﺳﺖ ﻣﺪﯾﺮان و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮه وﯾﺎ اﻋﻀﺎی ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﺮار دارد (بیابانی و کاظمی، 1392)

 • نسبت مالکیت بلوکی

نسبت مالکیت بلوکی بیانگر درصد تاثیر پذیری استراتژی‎‌های شرکت از سهامداران، دارای بیشترین درصد سهم. بنابراین در این پژوهش سهامدران بلوکی برابر است با مجموع درصد سهام در اختیار سه سهامدار عمده(رضایی و افشار، 1392).

1-2         خلاصه فصل اول

در این فصل، ضمن بیان مسئله و دلایل اهمیت و ضرورت انجام پژوهش در مورد رابطه اهرم مالی و ساختار مالکیت با بیش اعتمادی مدیران به اهداف مورد انتظار پژوهش نیز اشاره گردیده است. در ادامه فصل نیز، به فرضیه های مورد آزمون در پژوهش اشاره شده و توضیحاتی در مورد روش شناسایی و نحوه انتخاب شرکت های مورد آزمون در این پژوهش داده شده است. در انتها نیز به شرح واژه ها و اصلاحات به کار رفته در پژوهش پرداخته شده است.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 thesis

 متن کامل پایان نامه

پایان نامه ارشد: تاثیر تمرکز مالکیت بر بیش اعتمادی مدیران 1-1 مقدمه

هر شرکت در ساختار فعالیت خود چنانچه بقصد سود تاسیس شود حسب شرایط سرمایه گذاری و رشته مورد سرمایه گذاری دارای ریسک و بازده متفاوتی خواهد بود اما آنچه مسلم است که سرمایه گذاران در ابتدای سرمایه گذاری می‌بایست قادر باشند با استفاده از مدل‌ های پیش گفته قابلیت و قدرت تحلیل ریسک و محاسبه بازده سرمایه گذاری مربوطه را با در نظر گرفتن تفکر سهامداران داشته باشد. بدین ترتیب شناخت از مدلهای تخمین ارزشیابی و یا محاسبه درجه اهرم مالی عملا این قدرت را به سهامداران تقدیم می کند که با داشتن تحلیگران مالی محاسبات اولیه ریسک و بازده هر سرمایه گذاری را به سهامداران مربوطه ارائه نمایند.

اگرچه جهت محاسبه این موضوع روشهای متعددی در تئوریهای دنیای مدیریت مالی تعریف و تدوین گردیده است اما آنچه در ابتدای امر بسیار مهم است وجود داده ها و اطلاعات اولیه برای تحلیلگران مالی می باشد اما امروزه با توجه ویژه به نقش حسابداران و مدیران مالی برای محاسبه و تخمین درجه اهرم مالی و الزامات تدوین شده و استانداردهای مربوطه نیز در این ارتباط توسط انجمن های حرفه ای در حال تدوین است و پیش بینی می شود تحلیلهای تکنیکال در بازار سرمایه و همچنین تدوین مدل‌های پیشرفته از جمله مدل‌های صحیح تر در دنیای واقعی بازار سرمایه کشور  می بایست جهت تامین و پرنمودن فاصله انتظاراتی سهامدارن و سرمایه گذاران از پیش بینی ریسک و محاسبه بازده این چالش را در کشور ما نیز بهمراه خواهد آورد. زیرا که محاسبه صحیح عوامل اثر گذار بر درجه اهرم مالی شرکت منجر به ارزش گذاری صحیح شرکت و حداکثر سازی ثروت سهامداران خواهد شد و از طرفی دیگر ای محاسبات منجر به نفوذ سهامداران به سایر بازارهای مالی و پولی از جمله اوراق قرضه و اوراق رهنی بلند مدت خواهد شد و این امر باعث اعتلا و پویائی بازار سرمایه و پول کشور خواهد شد.

1-2         مبانی نظری پژوهش

به اعتقاد صاحب­نظران روش پژوهش، پژوهشگری که قصد رشد و توسعه­ی دانش مورد مطالعه خود را دارد، ابتدا باید مبانی نظری و پیشنیه پژوهش­هایی را که تاکنون در زمینه­ی دانش مذکور انجام شده را شناسایی و مطالعه نماید. «جان دیویی» (1938)، مطالعه منابع مربوط به موضوع پژوهش را به عنوان یکی از مراحل اساسی پژوهش علمی مورد بحث قرار داده و معتقد است که انجام این مطالعه، به پژوهشگرکمک می­کند تا بینش عمیقی در مورد پژوهش و حوزه­ای که پژوهش به آن تعلق دارد، کسب کند. بنابراین، مطالعه منابع مرتبط با موضوع مورد پژوهش، مشتمل بر شناسایی، مطالعه و ارزیابی پژوهش­ها ومشاهدات علمی گزارش­شده، عقاید و دیدگاه­های صاحب­نظران در ارتباط با موضوع مورد پژوهش، بخش عمده­ای از روش علمی پژوهش است که انجام آن در کلیه­ی پژوهش­ها، ضروری است. مطالعه­ی منابع مربوط به موضوع پژوهش، به پژوهش­گر این فرصت را می­دهد که در رشته­ی مورد علاقه­ی خود در حد بضاعت، پیش­قدم بوده و به بینش وسیع­تری در ارتباط با آن دست یابد. این کار موجب بنیان­گذاری مستحکم پایه­ی علمی پژوهش می­شود و به نظر می­رسد، اگر بنیان مذکور ضعیف باشد، پژوهش انجام شده، خام، سطحی و تکراری خواهد بود (به نقل از دلاور، 1371، 120). لذا در این فصل، به بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش در زمینه  ساختار مالکیت ، اعتماد کم و بیش از حد مدیران و روابط بین این متغیرها پرداخته شده است.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 thesis

 متن کامل پایان نامه

درباره من
دانلود متن کامل با فرمت ورد پایان نامه های کارشناسی ارشد خرید و فروش و معاوضه پایان نامه آرشیو پایان نامه مجموعه کامل پایان نامه دسترسی متن کامل پایان نامه های ایران داک (گنج)رشته حسابداری مدیریت دولتی بازرگانی مالی منابع انسانی زنجیره تامین حقوق جزا جرم شناسی بین الملل خصوصی عمومی برق قدرت الکترونیک مخابرات کنترل عمران خاک سازه زلزله مکانیک سیالات حرارت کامپیوتر ادبیات تاریخ روانشناسی علوم تربیتی فقه الهیات فلسفه ادیان دانشگاه آزاد صنایع جغرافیا رشته زبان علوم اجتماعی و جامعه شناسی علوم سیاسی فناوری اطلاعات معدن مواد نساجی هنر هوافضا مقاله isi فناوری اطلاعات علوم ارتباطات معماری و شهرسازی برنامه ریزی شهری مدیریت آموزشی شیمی فیزیک ریاضی زیست شناسی کشاورزی تربیت بدنی بازاریابی گرافیک پژوهش هنر تبدیل انرژی مشاوره ساخت و تولید صنایع غذایی رایگان پروژه تحقیق پژوهش مقاله پلیمر سمینار
Designed By Erfan Powered by Bayan