بانک مقالات و پایان نامه ها

نقد و بررسی متون پایان نامه ها به صورت تخصصی

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

پایان نامه بررسی و شبیه سازی کدهای LDPC با کاربرد آنها در شبکه ADSL

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی برق – مخابرات سیستم

عنوان:

بررسی و شبیه سازی کدهای LDPC با کاربرد آنها در شبکه ADSL

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در این نوشتار ابتدا تاریخچه کدهای LDPC توسط گالاگر از سال 1960 تا حال به صورت مختصری معرفی شده و ساختارهای گالاگر و مک کی با استفاده از نرم افزار Matlab شبیه سازی می شود، تاثیر بلوک های کد و وزن های متفاوت ستون های ماتریس بررسی توازن در عملکرد این کدها شبیه سازی و بررسی می گردد، نتایج حاصل از شبیه سازی نشان می دهد که این دو ساختار معرفی شده برای کدهای LDPC دارای عملکرد متشابهی هستند. از نتیجه شبیه سازی مشاهده می شود که کدهای ساختار گالاگر در احتمال خطای کم دارای عملکرد بهتری است و کدهای ساختار الفتریو دارای پیچیدگی کدگذاری کمتری می باشد.

کدهای LDPC  را با استفاده از الگوریتم کد برداری Sum-Product برای کدهای غیر باینری سیستم مورد تحلیل قرار می دهیم و با الگوریتم کدهای توربو مورد مقایسه قرار می دهیم. در مقایسه کدهای DLDPC با کدهای TCM به کار رفته در استاندارد ADSL در شرایط یکسان، پیچیدگی کدگذاری حدود سه برابر کدهای TCM خواهد بود. تعداد جمع در کد برداری کد DLDPC با الگوریتم Sum-Product نسبت به کد TCM با الگوریتم ویتربی، 1/6 برابر کمتر و تعداد عملیات ضرب 8 برابر بیشتر است. بنابراین پیچیدگی کدگذاری و کدبرداری کد DLDPC نسبت به کد TCM بیشتر است در مقابل دارای بهره کد بهتری است.

کاربرد نوع خاصی از کدهای LDPC در مودم های ADSL بررسی می شود و نشان داده می شود که این کدها در ترکیب با مدولاسیون باینری و چند سطحه عملکرد خوبی دارند و دارای شیب خطا نیستند. به همین دلیل این کدها در مواردی که محدودیت پهنای باند وجود دارد، می تواند مناسبتر باشد. همچنین عملکرد و پیچیدگی این کد با کد TCM و توربو مقایسه می شود.

در نهایت از شبیه سازی عملکرد این کد دیده می شود که کدهای LDPC معین معرفی شده برای استفاده در مودم های ADSL مناسب بوده و عملکرد مناسبی در کانال گوسی دارد و تا احتمال خطای 5-10 به اشباع نمی رسد و می توان آن را جایگزین مناسبی به جای کدهای ترلیس در مودم های ADSL دانست. کدهای معین LDPC دارای عملکرد مشابه کدهای توربو بوده، ولی پیچیدگی کدبرداری و کدگذاری به مراتب کمتری است.

مقدمه:

کدهای LDPC نوعی کد بلوکی هستند که برای تصحیح خطای کانال به کار می روند. این کدها برای اولین بار توسط گالاگر در سال 1960 معرفی شدند. گالاگر خواص مهمی را برای این کدها اثبات کرد. او ثابت کرد که با افزایش طول بلوک کد، احتمال خطا به صورت نمایی کاهش می یابد و حداقل فاصله کد به صورت خطی افزایش می یابد.

کدهای LDPC به علت نیاز به حافظه زیاد برای کدگذاری و پیچیدگی کدبرداری، در آن زمان مورد توجه قرار نگرفت. در سال 1996 مک کی و نیل این کدها را دوباره کشف کردند و نشان دادند که کدهای LDPC جزء کدهای بسیار خوب هستند.

مک کی الگوریتم کدبرداری Sum-Product را برای کدبرداری این کدها به کار برد و نشان داد که این الگوریتم نتایج بسیار خوبی را به دنبال دارد. مک کی و دیوی نوع غیر باینری کدهای LDPC را نیز معرفی کردند و بهبود عملکرد کدهای LDPC غیرباینری را نسبت به کدهای مشابه باینری نشان دادند، علاوه بر آن در سال 2001 نیز Luby کدهای نامنظم را معرفی کرد که ماتریس بررسی درستی آنها ناهمسان بودن. این کدها نسبت به کدهای LDPC معرفی شده قبلی عملکرد بهتری دارند.

فصل اول: مقدمه و تعاریف

مقدمه:

کدهای LDPC نوعی کد بلوکی هستند که برای تصحیح خطای کانال به کار می روند. این کدها برای اولین بار توسط گالاگر در سال 1960 معرفی شدند. گالاگر خواص مهمی را برای این کدها اثبات کرد. او ثابت کرد که با افزایش طول بلوک کد، احتمال خطا به صورت نمایی کاهش می یابد و حداقل فاصله کد به صورت خطی افزایش می یابد.

کدهای LDPC به علت نیاز به حافظه زیاد برای کدگذاری و پیچیدگی کدبرداری، در آن زمان مورد توجه قرار نگرفت. در سال 1996 مک کی و نیل این کدها را دوباره کشف کردند و نشان دادند که کدهای LDPC جزء کدهای بسیار خوب هستند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

پایان نامه کنترل پیش بین تطبیقی برای سیستمهای خطی تغییرپذیر با زمان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

“M.Sc” پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی برق – کنترل

عنوان:

کنترل پیش بین تطبیقی برای سیستمهای خطی تغییرپذیر با زمان

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

مواجهه با دینامیک متغیر با زمان، یکی از موضوعات مورد علاقه در تئوری کنترل می باشد. اغلب سادگی و پیشرفت تئوری کنترل خطی، طراحان را مجبور م ینماید تا سیستمهای غیرخطی را خطی سازی نموده و بوسیله تئوری قدرتمند خطی به کنترل آنها بپردازند. این کار یک دسته از سیستمها را ایجاد می نماید که سیستمهای خطی تغییرپذیربازمان نامیده می شوند. در این تحقیق، به کنترل اینگونه سیستمها، با استفاده از کنترل کننده پیش بین تطبیقی غیرمستقیم پرداخته شده است.

ابتدا به سیستمهای متغیر با زمان و روشهای مختلف کنترل آنها پرداخته شده و مراجع متعددی که با راه های گوناگون به کنترل اینگونه از سیستمها پرداخت هاند، مورد بررسی قرار گرفته اند. در مورد تخمین گرها به دلیل داشتن نقشی کلیدی در کنترل کننده های تطبیقی غیرمستقیم، به تفصیل بحث شده است. با بیان طرق مختلف تخمین پارامترهای متغیربازمان و همچنین روشهای مناسب برای مقاوم سازی تخمینگرها و یک روش مناسب و عملی برای تخمین پارامتر در اینگونه از سیستمها ارائه شده است.

کنترل کننده پیش بین تعمیم یافته نیز مورد بررسی کلی قرار گرفته و یک نوع مناسب از آن به کار گرفته شده است. یکی از مشکلات طراحی این کنتر لکننده ها وجود پارامترهای تنظیم زیاد و عدم ارائه یک روش کلی و مناسب برای انتخاب آنها بود. بدین سبب با استفاده از روشهای حوزه فرکانس و توابع حساسیت، روشی مناسب برای تنظیم کنتر لکننده پیش بین تعمیم یافته مقاوم، ارائه شده است. در انتها با ترکیب تخمینگر معرفی شده و کنترل پیش بین تنظیم شده به صورت مقاوم، یک روش کنتر لکننده تطبیقی ارائه شده و بر روی سه سیستم مختلف پیاده سازی شده است. نتایج حاکی از عملکرد مطلوب و قوام مناسب آن، با در نظر گرفتن شرایط واقعی، از جمله نایقینی های مختلف، نویز و اغتششاشات می باشد.

فصل اول

مقدمه ای راجع به سیستمهای خطی متغیر با زمان و روش های کنترل آنها

این فصل به ارائه مقدمه ای مختصر در مورد سیستمهای تغییرپذیر با زمان و روش های کنترل این گونه سیستمها پرداخته است. بدیهی است که سیستمهای واقعی به سادگی سیستمهای تک ورودی– تک خروجی معرفی شده در کنترل خطی نمی باشند. به منظور طراحی کنترل کننده برای این گونه سیستمها بایستی همواره مشکلاتی مانند غیر خطی گری، تغییرات در دینامیک، نایقینی در مدلسازی، چند ورودی – چند خروجی بودن و… در نظر گرفته شود، که این امر به نوبه خود باعث پیچیده تر شدن کنترل کننده می گردد. تغییرات در دینامیک یکی از برجسته ترین این مشکلات می باشد. این تغییرات می تواند ناشی از دینامیک های مدل نشده (مانند: اصطحکاک، اینرسی، مقاومت الکتریکی و…) و یا ناشی از تغییر در مدل سیستم در هنگام عملکرد باشد. به طور مثال در اثر گذشت زمان مشخصات یک عملگر تغییر می نماید یا یک سیستم در شرایط محیطی مختلف عملکرد متفاوتی را از خود بروز می دهد. یکی دیگر از دلایل تغییرات دینامیک خطی سازی سیستمهای غیرخطی می باشد. به دلیل توسعه تئوری کنترل خطی به نسبت کنترل غیرخطی و آسانتر بودن تحلیل عملکرد یک سیستم با استفاده از آن، معمولاً مهندسین کنترل سعی بر خطی سازی سیستمهای غیرخطی حول نقاط کار و کنترل سیستمهای خطی سازی شده دارند. خطی سازی سیستمهائی با خواص غیرخطی شدید باعث ایجاد یک سری سیستمهای خطی می شود که به عنوان سیستمهای خطی تغییرپذیر با زمان (LTV) شناخته می شوند. با توجه به توضیحات ارائه شده تغییر پذیر با زمان را دارا می باشند، ولی این میزان تغییر پذیری از یک سیستم به سیستم دیگر متفاوت است. در صورتی که تغییرات درصد قابل توجهی از ثابت زمانی سیستم باشد، می توان سیستم را متغیربازمان در نظر گرفته و با روشهای مرسوم مقابله با آن، به کنترل سیستم پرداخت. در صنعت اکثر فرایند های شیمیائی، اجسام پرنده، روبا تها و… با استفاده از تکنیک خط یسازی حول نقاط کار و استفاده از مدل خطی کنترل می شوند.

برای مقابله با سیستمهای LTV سه دسته کلی کنتر ل کننده وجود دارد که اغلب روش های دیگر، زیرمجموعه یا ترکیبی از این سه روش می باشند:

1- جدول بندی بهره

2- کنترل تطبیقی

3- کنترل مقاوم

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

پایان نامه یک روش واترمارکینگ کور مقاوم با استفاده از چندی سازی فاصله بین ضرایب موجک گسسته

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

“M.Sc” پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی برق – گرایش الکترونیک

عنوان:

یک روش واترمارکینگ کور مقاوم با استفاده از چندی سازی فاصله بین ضرایب موجک گسسته

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

با رشد فناوری دیجیتال طی دهه های گذشته، ارسال و ذخیره رسانه های الکترونیکی افزایش یافته است؛ چرا که نسخه برداری از داده ها بدون هیچ افت کیفیت و با هزین های بسیار اندک امکانپذیر شده است. بدین ترتیب بهره گیری از آثار دیجیتال بدون رعایت حق نشر، دستکاری اسناد و استفاده از اسناد جعلی ابعاد تازه تری یافته است. در این میان واترمارکینگ تصاویر دیجیتال می تواند به عنوان یک روش بسیار مناسب برای جلوگیری از مشکل حق کپی رایت به کار گرفته شود.

در ادامه مراحل کلی کار یک طرح واترمارکینگ کور مقاوم تصاویر دیجیتال با استفاده از تبدیل موجک گسسته اشاره می شود که از قسمت های مختلفی از جمله فرآیند درج واترمارک، فرآیند استخراج واترمارک، مورد ارزیابی قرار دادن کیفیت تصویر واترمارک شده با استفاده از نرخ حداکثر سیگنال به نویز PSNR، درستی و وجود واترمارک با استفاده از همبستگی یکنواخت NC و نتایج تجربی تشکیل شده است.

فرآیند درج واترمارک شامل بخش های تبدیل موجک گسسته، تعبیه واترمارک و عکس تبدیل موجک گسسته می باشد و فرآیند استخراج واترمارک علاوه بر تبدیل موجک گسسته از بخش آشکارسازی واترمارک تشکیل شده است. مقاوم بودن طرح واترمارکینگ در بخش نتایج تجربی مورد ارزیابی قرار می گیرد، بدین معنی که تصویر واترمارک شده را تحت حملاتی از قبیل فشرده سازی تصویر، نویز گوسی، نویز اضافی، چرخش، تعدیل هیستوگرام و غیره مورد آزمایش قرار داده و صحت درستی و وجود واترمارک را پس از این حملات از طریق همبستگی یکنواخت NC مورد ارزیابی قرار می گیرد. در این پروژه سعی خواهد شد که طرح پیشنهادی در برابر این حملات مقاوم باشد. هدف از طرح پیشنهادی، حفاظت در برابر کپی رایت محصولات دیجیتال است واکثر محققان بر این باورند که واترمارکینگ این مشکل را به خوبی برطرف می کند. لذا ما در این پروژه سعی خواهیم کرد تا با استفاده از پردازش تصویر و تبدیل موجک گسسته به پیاده سازی این سیستم مقاوم اقدام شود.

فصل اول

مقدمه

از گذشته دور تا کنون بشر همواره به دنبال راهی جهت حفظ آثار خود از سوء استفاده و قرار دادن نام و نشانی از خود برروی آثارش بوده است. بر اساس همین میل به دنبال راه های مختلفی جهت رسیدن به مطلوب بوده که از آن جمله می توان به زدن مهر برروی آثار و یا امضاء و غیره اشاره نمود.

با رشد فناوری دیجیتال طی دهه های گذشته، ارسال و ذخیره رسانه های الکترونیکی افزایش یافته است؛ چرا که نسخه برداری از داده ها بدون هیچ افت کیفیت و با هزینه ای بسیار اندک امکان پذیر شده است. بدین ترتیب بهره گیری از آثار دیجیتال بدون رعایت حق نشر، دستکاری اسناد و استفاده از اسناد جعلی ابعاد تازه تری یافته است. استفاده از سیستم های رمزنگاری قدیمی این امکان را به وجود می آورند که تنها دارنده ی کلید بتواند متن رسانه ی رمز شده را مشاهده کند، ولی در چنین حالتی نیز پس از رمزگشایی داده ها، امکان استفاده غیرمجاز از آن وجود خواهد داشت. بنابراین روش های قدیمی رمزنگاری برای جلوگیری از استفاده ی غیر مجاز حملات بد اندیشانه کارایی لازم را نخواهند داشت. در این شرایط گنجاندن داده، به صورت غیرمحسوس، برای جلوگیری از استفاده های غیرمجاز از پتانسیل تجاری بالایی برخوردار است. برای غلبه بر این مشکل، واترمارکینگ دیجیتال مطرح شده است. واترمارکینگ (فیزیکی) که در زبان فارسی به چاپ سفید ترجمه شده است، طرحی است که علاوه بر طرح زمینه، به صورتی غیر محسوس بر روی اسناد کاغذی چاپ می شود و با کمک رنگ روشن تر و یا از راه در معرض نور قرار گرفتن قابل رؤیت می باشد.

واترمارکینگ عمل پنهان سازی یک سری اطلاعات در محدوده یک تصویر، صوت، ویدئو و یا هر سیستم رسانه ای دیگر در محیط کاری خودش است. به دلیل اینکه محافظت از حق کپی امروزه اهمیت زیادی پیدا کرده است اکثر محققان بر این باورند که این مشکل حق کپی را به خوبی برطرف می کند.

واترمارکینگ دیجیتال رابطه ی نزدیکی با نهان نگاری و پنهان سازی داده دارد، البته بسته به کاربردها که دارد، تفاوت هایی نیز مشاهده می شود. لذا در عین حال که می توان از مفاهیم مشابه در نهان نگاری برای ارزیابی الگوریتم های واترمارکینگ بهره گرفت، نباید از تفاوت هایی که در عمل بین آن ها وجود دارد، غافل بود.

1-1- پنهان سازی و نهان نگاری

در برخی موارد ممکن است به نظر برسد با رمزنگاری داده ها بتوان یک سطح امنیت مناسب برای آن ها فراهم ساخت، اما این شیوه عملا موجب تحریک مهاجمان می شود. حتی پیش از این نیز مخفی کردن متن بر رمز کردن آن ترجیح داده م یشد. برتری های پنهان نمودن داده بر رمزنگاری در کاربردهای امروزی نیز آشکار است؛ برای روشنی بیشتر تصور کنید که سفارتخانه ی یک کشور خارجی قصد دارد پیامی را به یک جاسوس ناشناس ارسال کند، در چنین حالتی اگر پیام را به صورت رمز درآورد، منابع اطلاعاتی به راحتی به هویت جاسوس پی می برند. یکی از مهم ترین شاخه های مخفی پنهان سازی، نهان نگاری می باشد. در حالی که هدف از رمزنگاری محافظت از داده می باشد، در نهان نگاری هدف به طور خاص مخفی کردن وجود آن هاست. در نها ننگاری داده، هدف ارسال یک پیام و اطلاعاتی تحت پوشش ارسال یک داده بی ضرر می باشد. در این جا هدف اصلی داده ای است که پنهان شده است و اطلاعات پوششی دارای اهمیت نمی باشد. برخلاف نهان نگاری در واترمارکینگ، دادهٔ گنجانده شده به دلیل اهمیت بالای سیگنال میزبان می باشد، که با اهداف متفاوتی نظیر حفظ حق نشر، درستی و تمامیت داده، ر هگیری مسیر انتشار و… انجام می شود. در واقع تفاوت اصلی این دو روش در سیگنال دارای ارزش می باشد که در نخستین مورد، پیام گنجانده شده و در دیگری خود میزبان است که دارای ارزش می باشد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

سمینار بررسی ساختارهای SiGe بر روی عایق (SGOI) برای کاربرد در فن آوری CMOS

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

“M.Sc” سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی برق – الکترونیک

عنوان:

بررسی ساختارهای SiGe بر روی عایق (SGOI) برای کاربرد در فن آوری CMOS

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در فصل اول کانال سیلسیمی تحت تنش و انواع روشهای ایجاد تنش در کانال بیان می شود.

در فصل دوم به بررسی فیزیک تنش در سیلسیم پرداخته می شود و تأثیر تنش روی نوارهای هدایت و ظرفیت و جزئیات مربوط به هر کدام از نوارهای ظرفیت و هدایت بیان می شود هم چنین به تأثیر تنش روی قابلیت حرکت نیز اشاره میشود.

در فصل سوم پیرامون ترانزیستورهای MOSFET سیلسیمی روی عایق توضیح داده می شود و سپس انواع این ماسفتها، ویژگیها، مزایا و معایب هر یک بررسی میگردد.

و در نهایت نیز به برخی از روش ها و رهیافتهای جدید که برای بهبود عملکرد ماسفت در آینده کاربرد دارد، اشاره می شود.

مقدمه:

در سال 1965، Gardon Moor پیش بینی کرد تعداد ترانزیستورها در مدار مجتمع، هر 18 تا 24 ماه، دو برابر میشود اما، به واسطه تکنولوژی قطعات پیشرفته این قانون در سالهای بعدی با چالشهای زیادی روبرو شد.

مزایای کوچک شدن ترانزیستورها عبارت است از: کاهش منبع تغذیه، افزایش سرعت و جریان ترانزیستورها و نرخ بالای جریان روشن به جریان خاموشی در ولتاژ منبع پایین تر.

با پیشرفت تکنولوژی به ناحیه ی زیر میکرون، حفظ بهبود عملکرد در هر تولیدی، فقط به وسیله انجام مقیاس، به مسئله مشکل و پیچیده ای تبدیل شده است. مقیاس کردن عمق و عرض نواحی سورس و درین، مقدار بار آزاد را کاهش می دهد و منجر به افزایش غیر قابل پذیرشی در مقاومت قطعه می شود. اثرات طفیلی بسیاری از جمله roll off ولتاژ آستانه، کاهش سد پتانسیل درین، سوراخ شدن ولتاژ آستانه، کاهش سد پتانسیل درین، سوراخ شدن کوتاه خوانده می شوند، در نهایت مقیاس کردن را محدود خواهند کرد. به علت این موانع تحقیقات 10 الی 15 سال اخیر، بر روی روشهای مؤثر برای حفظ عملکرد بالای قطعه و مصرف توان پایین، متمرکز شده است.

همان طور که گفته شد مزایای عملی مقیاس کردن به علت محدودیت های اقتصادی و فیزیکی در حال کاهش است و راه حل های جدیدی پیشنهاد شده است. یکی از این روش ها تغییر در کانال سیلسیمی ماسفت ها می باشد که امکان افزایش قابلیت حرکت حامل و به نوبه ی خود افزایش جریان را به وجود می آورد. در مجموع ساختارهای چند کاناله با لایه های SiGe تحت تنش فشرده و سیلسیم تحت تنش کششی به طور متقارن قابلیت حرکت را برای هردوی الکترون و حفره افزایش خواهند داد و نیز تلفیق SOI به CMOS و استفاده از اکسید مدفون در زیر توده سیلسیم مزایایی شامل کاهش ظرفیت خازنی پیوند، افزایش چگالی مدار (به علت عایق بندی محکم) و کاهش قفل شدگی را ایجاد می کند. با پذیرش Si تحت تنش و SOI، نتیجه مطلوبی از ترکیب این تکنولوژی حاصل میشود.

فصل اول

سیلسیم تحت تنش

1-1) کانال سیلسیم تحت تنش

ایده استفاده از سیلسیم تحت تنش درکانال ماسفت تقریباًً به بیش از 2 دهه بر می گردد. جریان اشباع ماسفت به وسیله معادله زیر بیان میشود.

از این معادله می توان گفت: با کاهش طول کانال ترانزیستور، جریان افزایش می یابد. امروزه، مشکلات اثر طفیلی، ساخت قطعات با مقیاس بندی بیشتر را با مشکل مواجه کرده است. با توجه به معادله فوق دریافت میشود که از طریق قابلیت حرکت نیز می توان جریان ماسفت را افزایش داد. برای انجام این کار، می توان قطعه را روی یک لایه از سیلسیم تحت تنش ساخت. با داشتن یک کانال با سیلسیم تحت تنش قابلیت حرکت حامل در کانال افزایش می یابد. مزیت دیگر تکنولوژی سیلسیم تحت تنش این است که می توان یک شیب زیر آستانه ثابت را حفظ کرد. با استفاده از شیب زیر آستانه ثابت، یک قطعه می تواند برای داشتن ولتاژ آستانه بالاتری نسبت به حالت بدون تنش طراحی شود. با افزایش ولتاژ آستانه، جریان کم می شود اما، به طور هم زمان جریان حالت خاموشی نیز، به مقدار قابل ملاحظه ای کاهش می یابد.

برای دانلود متن کامل سمینار اینجا کلیک کنید.

پایان نامه طراحی فشرده ساز تصویر با تبدیل Wavelet بر روی FPGA

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی برق – الکترونیک

عنوان:

طراحی فشرده ساز تصویر با تبدیل Wavelet بر روی FPGA

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

تبدیل موجک در میدان های مختلف علم به طور کامل قابل اجراست در واقع تبدیلی ریاضی برای کاربرد در علوم است. مطالعاتی که بر روی تبدیل موجک انجام شده باعث پیشرفت هایی در پردازش تصویر و فشرده سازی دیتا گردیده است. پیشرفت های اخیر، این تبدیل را پایه رمزگذارها در استانداردهای فشرده سازی ساخته است. پیاده سازی نرم افزاری تبدیل موجک گسسته با کاربرد در سیستم های زمان واقعی تنگناهایی را پدیدار می کند بنابراین پیاده سازی سخت افزاری تبدیل موجک گسسته، یکی از عناوین مورد علاقه است. هدف از این کار فراهم سازی اطلاعات مقدماتی و آزمایش امکان پذیر بودن پیاده سازی سخت افزاری تبدیل موجک گسسته برای کاربرد در فشرده سازی تصویر است. در این پروژه یک طرح سخت افزاری برای تبدیل موجک گسسته پیشنهاد شده است که این طرح می تواند به عنوان طرح اولیه پیشنهادی برای کاربرد در ابزارهای چند رسانه ای به کار گرفته شود.

مقدمه

انگیزه پژوهش:

یکی از عوامل مهم در پهنه اینترنت امروزه تقاضای استفاده از تصاویر و ویدئو است. اخیرا استفاده از کاربردهای چند رسانه ای در وسایل دستی و قابل حمل پهنای باند قابل دسترس بی سیم را محدود ساخته است. پهنای باند حتی در ارتباطات جدید هم محدود است. فشرده ساز تصویر  JPEG که امروزه به طور گسترده ای به کار می رود، طی چند سال اخیر کامل شده است. تبدیل موجک که اساس تکنیک هایی مانند JPEG 2000 در فشرده سازی تصویر است برتری های قابل توجهی نسبت به روش های قراردادی، از نظر رنج فشرده سازی دارد. امروزه پیاده سازی ها با تبدیل موجک هنوز در حال توسعه و تکامل هستند. پیاده سازی هایی با سخت افزار موثر و انرژی انعطاف پذیر که می تواند توابع چند رسانه ای برای پردازش تصویر، رمزگذاری و رمزبرداری را در دسترس قرار دهد. و به خصوص برای دستگاه های بی سیم قابل حمل دستی بسیار مهم هستند.

پیش زمینه

فشرده سازی اطلاعات کامپیوتری یک تکنولوژی توانمند و قوی است، که نقش بسیار مهمی را در امر اطلاعات بازی می کند. در میان انواع مختلف دیتاها، که به طور مشترک بر روی شبکه منتقل می شوند دیتاهای تصویری و ویدئویی توده ای از ترافیک بیت ها را تشکیل می دهند برای مثال برآوردهای جاری نشان می دهد که بالغ بر 40% از حجم اینترنت را دیتاهای تصویری تشکیل می دهند ترکیب رشد انفجاری ارزش دیتاهای تصویری و ویدئویی همراه با موانع تکنولوژیکی تحویل فشرده سازی را کاری باارزش می سازد. در میان چندین استاندارد فشرده سازی قابل دسترس، امروزه استفاده از استاندارد فشرده سازی تصویر JPEG گسترش زیادی یافته است. JPEG از تبدیل کسینوسی گسسته استفاده می کند. به طوری که تبدیل برای بلوک های 8*8 دیتای تصویر به کار برده می شود. استاندارد جدیدتر JPEG2000 بر پایه تبدیل موجک، تحلیلی چند دقتی (رزلوشنی) از تصویر عرضه می کند که با مشخصات سطح پایین بینایی انسان بهترین تطابق را دارد. تبدیل کسینوسی گسسته ضرورتا یکتا است. اما تبدیل موجک ممکن است چندین تحقق داشته باشد. تبدیل موجک اصول مناسبتری برای نمایش تصاویر به ما عرضه می کند، به این دلیل که می تواند اطلاعات را در مقیاس های گوناگون با تغییر کنتراست محلی، به خوبی ساختار مقیاس بزرگ نمایش دهد و بنابراین برای دیتاهای تصویری مناسبتر است.

آرایه های گیتی قابل برنامه ریزی میدانی (FPGAS) به سرعت نمونه طرح را عرضه می کنند. FPGA دستگاه هایی هستند، که می توانند بدون تحمیل هزینه های مهندسی غیر قابل باگشت که نوعا در ساخت IC مرسوم است، برای به دست آوردن توابع مختلف برنامه ریزی شوند. همچنین با استفاده از این قطعات مشکلات خطایابی و سیم بندی مدارهای آزمایشگاهی بسیار کمتر می شود، و طراحی قابل حمل می شوند. در این کار، معماری تبدیل موجک روی سخت افزار FPGA با قابلیت تغییر ساختار اجرا می شود پایه کار روی FPGA از نوع xilinx است. طرح بر پایه اجرا چند سطح تبدیل گسسته موجک (DWT) است در طراحی xilinx virtex FPGA به کار می رود.

پیاده سازی طرح می تواند برای عملکرد به صورت پردازشگر کمکی برای فشرده سازی و یا حتی به صورت بخشی از الگوریتم برای کاربرد در دستگاه های تلفن همراه استفاده شود اما یک اشکال FPGA، ناشی از بلوک های قابل پیکربندی درشت است. همچنین طرح FPGA اغلب در ترم های فضا و زمان مانند یک طرح IC نیست.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

پایان نامه تحلیل مغناطیسی و حرارتی موتور PMDC با استفاده از FEM

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی برق – قدرت

عنوان:

تحلیل مغناطیسی و حرارتی موتور PMDC با استفاده از FEM

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

در یک موتور PMDC (جریان مستقیم مغناطیس دائم) مورد استفاده در خودرو، تلفات قابل توجه می باشد. لذا درجه حرارت موتور نسبتا بالا و راندمان پایین است. از این رو تحلیل و شناسایی موتور جهت تخمین چگالی شار مغناطیسی و حرارتی به منظور انتخاب مواد مغناطیسی، هادی ها و عایق های مناسب حائز اهمیت است. هدف از این پروژه، تحلیل دو بعدی مغناطیسی و حرارتی یک موتور PMDC با استفاده از یک نرم افزار FEM (اجزاء محدود) است. تا بدین وسیله بتوان رفتار مغناطیسی و حرارتی موتور را نظیر چگالی شار، داغ ترین نقطه موتور، تلفات و… را تخمین زد که این مساله کمک شایانی در تحلیل و طراحی این موتور می نماید.

در تحلیل مغناطیسی، چگالی شار، شدت میدان و خطوط شار مغناطیسی در نواحی مختلف استخراج می شود. همچنین انرژی و کوانرژی سیستم محاسبه می شود و گشتاور موتور با استفاده از نتایج کوانرژی محاسبه می شود. و در تحلیل حرارتی، توزیع حرارت و درجه حرارت نقاط مختلف موتور استخراج می شود. هدف از این تحقیق، بهینه سازی عملکرد مغناطیسی و بهبود شرایط حرارتی موتور (از جمله افزایش گشتاور و کاهش درجه حرارت) است. که در نهایت با توجه به نتایج تحلیل مغناطیسی و حرارتی، پیشنهاداتی جهت بهینه سازی در مواد یا ابعاد موتور ارائه و بررسی خواهد شد. خاطرنشان می گردد که در این پروژه از نرم افزار ANSYS جهت تحلیل موتور استفاده می شود.

مقدمه:

موتورهای PMDC (جریان مستقیم مغناطیس دائم) ساختمان ساده ای دارند و قیمت تمام شده آنها پایین است بعلاوه ابعاد آنها در مقایسه با موتورهای DC مشابه کوچکتر است و تولید آنها نیز آسان است. در نتیجه گزینه مناسبی برای تولید انبوه و استفاده در مصارف عمومی خصوصا صنعت خودرو هستند. از این رو تحقیق بر روی طراحی، بهینه سازی این موتورها صرفه اقتصادی مناسبی را ایجاد می کند. یکی از روش های تحقیق بر روی موتورها و تحلیل آنها، روش اجزاء محدود است که تاکنون تحقیقات و مقالات بسیاری در رابطه با تحلیل اجزاء محدود موتورهای گوناگون (نظیر القایی، سنکرون، سنکرون مغناطیس دائم و…) صورت گرفته است ولی در رابطه با موتورهای PMDC کمتر کار شده است.

در فصل اول این پروژه روش اجزاء محدود برای حل مسائل الکترومغناطیس معرفی می شود که شامل روابط و اصول تئوری این روش است. یک نمونه موتور PMDC در فصل دوم معرفی می شود و ساختمان و عملکرد آن تشریح می گردد. فصل سوم شامل نحوه مدلسازی (دوبعدی) هندسی و المان محدود موتور و راهنمای استفاده از امکانات نرم افزار ANSYS جهت تحلیل مغناطیسی و حرارتی می باشد. فصل چهارم مربوط به تحلیل مغناطیسی است که در آن، ابتدا یک مدار مغناطیسی ساده به دو روش فرمولی و اجزاء محدود حل و نتایج آن مقایسه می شود و سپس تحلیل اجزاء محدود موتور مورد بررسی در حالات بی باری و بارهای مختلف انجام می شود. همچنین گشتاور موتور به صورت محاسباتی تخمین زده می شود و با مقدار واقعی مقایسه می گردد. در خاتمه پیشنهاداتی جهت بهبود موتور ارائه و بررسی می شود. فصل پنجم مربوط به تحلیل حرارتی است که شامل اصول و روابط انتقال حرارت (به صورت عمومی و در موتور) و بررسی مدار معادل حرارتی موتور است. همچنین تحلیل اجزاء محدود یک مدل حرارتی ساده و مقایسه با نتایج فرمولی در ادامه می آید و در خاتمه تحلیل حرارتی موتور مورد بررسی جهت تعیین درجه حرارت نقاط مختلف آن انجام می شود. فصل ششم شامل جمع بندی و نتیجه گیری از مطالب و ارائه پیشنهادات می باشد.

نرم افزارهای متنوعی نظیر ANSYS و NASTRAN و ABAQUS و COSMOS جهت تحلیل اجزاء محدود وجود دارد. تحقیق حاضر با استفاده از ویرایش 5.4 نرم افزار ANSYS صورت گرفته است. اگرچه در حال حاضر نسخه های جدیدتر نیز وجود دارد ولی به سبب اطمینان از نتایج آن، این نسخه انتخاب شد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

پایان نامه ارزیابی مدل های مختلف پخش بار برای کنترلگر توان یکپارچه UPFC

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته: مهندسی برق – قدرت

عنوان:

ارزیابی مدل های مختلف پخش بار برای کنترلگر توان یکپارچه UPFC

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

کنترل کننده توان یکپارچه از عناصر جدید ادوات FACTS می باشد که قابلیت های برجسته ای در کنترل توان در سیستم های انتقال و همچنین بهبود رفتار سیستم در حالت دینامیک دارا می باشد. از موضوعات مهم این عنصر داشتن مدل مناسب برای پخش بار می باشد. اولین مدل پخش بار آن در سال 1996 ارائه شد که تاکنون مطالعات زیادی روی آن صورت گرفت. در این پایان نامه مدل های مختلف ارائه شده آن مورد ارزیابی قرار گرفت و از میان آنها مدل مناسب از نظر سادگی و عملی بودن برای برنامه های پخش بار موجود انتخاب شده است. و صحت آن با شبیه سازی کامپیوتری به وسیله نرم افزارهای MATLAB و PSAT به اثبات رسید.

فصل اول

معرفی کنترل کننده توان یکپارچه (UPFC)

مقدمه:

با رشد روزافزون مصرف، سیستم های انتقال انرژی با بحران محدودیت های انتقال توان مواجه هستند. این محدودیت ها عملا به خاطر حفظ پایداری و تامین سطح مجاز ولتاژ به وجود می آیند. بنابراین ظرفیت بهره برداری عملی خطوط انتقال بسیار کمتر از ظرفیت واقعی خطوط که همان حد حرارتی آنهاست می باشد. علاوه بر این مشکل دیگری که در انتقال توان سیستم های بهم پیوسته وجود دارد، عبور توان در مسیرهای ناخواسته است که به عنوان مشکل در حلقه شناخته شده است عبور این توان در مسیرهای ناخواسته، موجب افزایش غیرمجاز و عدم بهره برداری بهینه از سیستم خواهد شد. حالت ایده آل یک سیستم انتقال انرژی موقعی است که:

1- کنترل توان در مسیرهای خواسته انجام پذیرد.

2- ظرفیت بهره برداری کلیه خطوط در حد ظرفیت حرارتی قرار بگیرد.

با پیشرفت صنعت نیمه هادی ها و استفاده آنها در سیستم قدرت، مفهوم سیستم های انتقال انرژی انعطاف پذیر (FACTS) مطرح شده که بدون احداث خطوط جدید بتوان از ظرفیت واقعی سیستم انتقال استفاده کرد. پیشرفت اخیر صنعت الکترونیک قدرت در طراحی کلیدهای نیمه هادی با قابلیت خاموش شدن و استفاده از آن در مبدل های منبع ولتاژ قابل استفاده در سطح توان و ولتاژ سیستم قدرت، علاوه بر معرفی ادوات جدیدتر، تحولی در مفهوم FACTS به وجود آورد و سیستم های انتقال انرژی را بسیار کارآمدتر و موثرتر خواهد کرد.

یکی از این ادوات جدید FACTS که از تکنولوژی مبدل های منبع ولتاژ (VSC) در آنها استفاده شده است، کنترل کننده توان یکپارچه (UPFC) می باشد برای درک بهتر رفتار UPFC لازم است که نحوه عملکرد مبدل های منبع ولتاژ مرور شود.

مبدل منبع ولتاژ (VSC)

شکل 1-1 نمودار مداری یک مبدل منبع ولتاژ را نشان می دهد که هر بازوی این مبدل از یک کلید GTO و یک دیود تشکیل شده است که به صورت معکوس با هم موازی شده اند تا عبور دو طرفه جریان امکان پذیر گردد.

طرف ac مبدل به شبکه و یا مصرف کننده ac و قسمت dc آن به یک خازن متصل می گردد. مشخصه برجسته مبدل های منبع ولتاژ این است که بدون نیاز به منبع انرژی ذخیره ای، (مثل خازن یا راکتور) می توانند توان راکتیو خازنی و یا سلفی شبکه را با طرح مناسب کلیدزنی جبران کنند. تذکر این نکته لازم است که خازن طرف dc هیچ نقشی در تهیه توان راکتیو مبدل ندارد و فقط برای تامین ولتاژ خروجی مبدل مورد استفاده قرار می گیرد و لذا قدرت نامی این خازن می تواند در مقایسه با ادوات تریستوری بسیار کوچک انتخاب گردد.

با انتخاب تدابیر کنترلی مناسب برای الگوی کلیدزنی می توان دامنه و فاز ولتاژ ac را به راحتی کنترل کرد. اگر فقط مولفه اول هارمونیک خروجی را در نظر بگیریم، یک مبدل منبع ولتاژ را می توان به صورت یک منبع ولتاژ مدل کرد که دامنه و فاز ولتاژ خروجی آن توسط الگوهای کلیدزنی به راحتی قابل کنترل است. شکل2-1 اتصال یک VSC را به شبکه نشان می دهد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

سمینار بررسی ساختمان، عملکرد و حفاظت کلیدهای DC (750-3000 V DC up 9000 A و کاربرد آن در صنعت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

“M.Sc” سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی برق – قدرت

عنوان:

بررسی ساختمان، عملکرد و حفاظت کلیدهای DC (750-3000 V DC up 9000 A و کاربرد آن در صنعت

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

در میان انواع سیستم های حمل و نقل (دریایی، هوایی، ریلی و جاده ای) سیستم حمل و نقل ریلی به دلیل کمیت بالا و هزینه نسبت پائین و اعمال آن در شرایط خاص بسیار مورد توجه قرار گرفته است و شبکه مترو در کاهش ترافیک، بخصوص شهرهای شلوغ و پرجمعیت بسیار دارا می باشد.

یکی از مهمترین بخشهای سیستم مترو مربوط به شبکه برق رسانی می باشد و بدلیل اینکه حرکت قطارها در داخل تونل و ایستگاه های مسافری زیرزمینی می باشد تامین برق مطمئن و ایمن بسیار مهم می باشد به نحوی که طراحی سیستم برق رسانی بایستی طوری باشد که شبکه برق مترو قابلیت اطمینان بسیار بالایی داشته باشد. یکی از بخشهای مهم در شبکه برق رسانی مترو پستهای تراکشن یا یکسوساز می باشد که وظیفه تامین برق DC جهت حرکت قطارها را بر عهده دارد. این پستها عموماً دارای ورودی AC در سطح 20KV بود و خروجی آنها 750 و یا 1500 ولت DC می باشد. در پستهای تراکشن مجموعه سیستم 750 ولت DC جایگاه ویژه و تکنولوژی خاص خود را دارد. در این مجموعه کلیدهای DC با سرعت بالا بدلیل اینکه فیدرهای خروجی می باشند و جهت تغذیه ریل سوم و یا شبکه بالاسری به کار می روند وظیفه مهم و خطیری را بر عهده دارند ضمن اینکه بخاطر کاربرد خاص آنها تنها سازندگان بسیار معدودی در این زمینه فعالیت دارند لذا در این سمینار سعی شده چگونگی و نحوه عملکرد، بخشهای مختلف ساختمان کلید DC، کنترل، حفاظت و مانیتورینگ کلید معرفی و مورد بحث قرار گیرد.

مقدمه:

با عنایت به رشد رو به فزون صنعت حمل و نقل ریلی و توسعه راه آهن برقی در کشور نیاز به شناخت همه جانبی این صنعت می باشد ضمن اینکه یکی از بخش های مهم در این صنعت شبکه برق رسانی (Power Supply) جهت تامین برق مطمئن و ایمن می باشد در این سمینار سعی شده است که با تجهیزات بخش DC در پست های تراکشن خصوصاً کلیدهای DC با سرعت بالا در سه فصل آشنا شویم.

در فصل اول هدف، پیشینیه تحقیق و روش کار و تحقیق مورد بررسی قرار گرفته که تاکنون پروژه ای در این خصوص در کشور ما انجام نشده است. و در فصل دوم پست های تراکشن بطور اجمالی معرفی و با دیاگرام تک خطی، سیستم 750VDC و تجهیزات مختلف به کار رفته در بخش DC آشنا می شویم و در فصل سوم ساختمان ونحوه عملکرد کلیدها DC بطور کامل و جامع تشریح شده است.

و اصول حفاظتی و کنترلی شبکه های DC در فصل چهارم معرفی و در فصل پنجم سیستم نظارتی و کنترلی بر پست های تراکشن به همراه یک نمونه PLC به نام Sepcos و دستگاه اندازه گیری جریان و ولتاژ مطرح شده است.

فصل اول: کلیات

1-1- هدف

هدف این تحقیق بررسی و آشنایی با ساختمان، نحوه عملکرد و حفاظت کلیدهای DC و کاربرد آن در صنعت می باشد این کلیدها در پست های تراکشن در خطوط مترو کاربرد فراوان دارند.

2-1- پیشینه تحقیق

اصولاً چون سازندگان کلیدهای DC در دنیا محدود می باشد لذا اطلاعات در این خصوص بسیار کم می باشد و تحقیقات داخلی در زمینه کلیدهای DC مترو تاکنون انجام نشده است.

در خصوص ساختمان و نحوه عملکرد کلید مقاله خاصی در این موضوع وجود ندارد و بیشتر مقالات به موضوع حالت ها گذرا و تاثیر آن بر روی کلید می باشد و در خصوص حفاظت کلید و شبکه DC چندین مقاله وجود دارد که مورد مطالعه قرار گرفته و در بخش حفاظت استفاده گردید.

برای دانلود متن کامل سمینار اینجا کلیک کنید.

سمینار برنامه ریزی ورود و خروج واحدها به شبکه با در نظر گرفتن نیروگاه های CAES و تولیدات بادی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

“M.Sc” سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی برق – قدرت

عنوان:

برنامه ریزی ورود و خروج واحدها به شبکه با در نظر گرفتن نیروگاه های CAES و تولیدات بادی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

امروزه به دلیل تغییرات آب و هوایی و افزایش گازهای گلخانه ای، کشورهای جهان رو به تولید انرژی الکتریکی از منابع انرژی پاک و تجدید پذیر آورده اند که در میان این منابع انرژی تجدید پذیر، انرژی باد رشدی سریعتر از سایر انرژی ها داشته است. استفاده از انرژی باد در شبکه علاوه بر مزایای آن، چالش هایی ر ا از نظر بهره برداری، کنترل و برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت در سیستم قدرت به
همراه دارد. با توجه به اینکه انرژی باد یک منبع غیرقابل پیش بینی است، بنابراین نمی توان میزان انرژی تولیدی آن را همانند نیروگاه های حرارتی مشخص نمود. امروزه استفاده از تکنولوژی های ذخیره کننده انرژی در ترکیب با انرژی های تجدیدپذیر به عنوان یکی از راه حل های کاهش اثرات منفی استفاده از این منابع در سیستم قدرت ارائه شده است. در این سمینار هدف مطالعه تاثیر نیروگاه های بادی و سیستم های ذخیره کننده هوای فشرده در برنامه ریزی ورود و خروج واحدهای حرارتی به شبکه و تاثیر آن بر عملکرد سیستم و آلودگی محیط زیست می باشد که در ادامه به صورت مشخص و کامل مورد بررسی قرار می گیرد.

مقدمه:

مسائل مربوط به تولید، بهره برداری و کنترل در یک شبکه قدرت، که امروز به عنوان یکی از بزرگترین سیستم های موجود دنیا مطرح است، بدون شک بسیار گسترده، پیچیده و در عین حال جالب است. یکی از مسائل حائز اهمیت در بهره برداری اقتصادی از شبکه های قدرت، مسئله در مدار قرار گرفتن واحدهای تولیدی است. هماهنگی و تطابق بین بار مصرفی و تولید، یکی از خصوصیات مهم شبکه های
قدرت پیشرفته است. برای اقتصادی بودن عملکرد سیستم و کنترل موثر بر آن، لازم است که در یک طیف زمانی، میزان تولید با میزان مصرف هماهنگی داشته باشد.

در صنعت برق طراحی و بهره برداری بهینه و موثر اقتصادی همواره مورد نظر بوده است. تا سال 1973 میلادی و قبل از تحریم نفتی که منجر به افزایش سرسام آور قیمت نفت گردید، شرکت های تولید برق در ایالات متحده امریکا حدود 20 درصد از کل درآمد خود را صرف هزینه سوخت می کردند. تا سال 1980 میلادی این رقم به حدود 40 درصد رسید. در دوره پنج ساله متعاقب 1973 میلادی هزینه سوخت، نرخ رشد سالیانه ای معادل 25 درصد داشته است. ارقام فوق نمایشگر اهمیت استفاده مؤثر از مواد سوختی است که غالبا به صورت غیر قابل تجدید مورد استفاده قرار می گیرند. افزایش پیوسته قیمت مواد سوختی و نیز تورم سالانه باعث شده است که همواره بهره برداری اقتصادی از سیستم های تولید انرژی الکتریکی مورد توجه و مطالعه قرار گرفته باشد.

معمولا مصرف کل یک سیستم قدرت در حال کار از ظرفیت نصب شده و قابل بهره برداری آن کمتر است. این تفاوت حتی در سیستم های قدرتی که با کمبود تولید برق در ساعات اوج مصرف مواجه اند، در قسمت عمده ای از ساعات شبانه روز به چشم می خورد. لذا امکان انتخاب بهینه واحدهای تولید کننده برای تامین مصرف برق در هر فاصله زمانی چند دقیقه ای که میزان مصرف تقریبا ثابت می ماند، به عنوان یک مساله توزیع بهینه بار مطرح می شود.

در مطالعه و بررسی مسائل مربوط به بهره برداری از سیستم های قدرت، پارامترهای زیادی مورد توجه قرار دارند. در بهره برداری اقتصادی یکی از مهم ترین این پارامترها مجموعه مشخصات ورودی و خروجی واحدهای تولید انرژی است. به عنوان مثال هر واحد حرارتی شامل یک دیگ بخار، توربین و ژنراتور می باشد. خروجی الکتریکی این مجموعه در عین اتصال به سیستم قدرت، شبکه برق محلی نیروگاه را نیز تغذیه می نماید. در تعریف مشخصات یک واحد، از واژه ورودی ناخالص در مقابل خروجی خالص صحبت می کنیم. ورودی ناخالص، ورودی کلی به واحد، بر حسب دلار بر ساعت، مقدار سوخت بر ساعت یا هر مشخصه دیگر است و خروجی خالص واحد، شامل انرژی الکتریکی حاصله از ژنراتور می باشد.

در توزیع بهینه بار می توان به ملاک های مختلفی توجه نمود. معمولا کمینه شدن هزینه سوخت به عنوان عمده ترین هزینه قابل کنترل تولید، یکی از اهداف اصلی موردنظر است. همچنین تامین انرژی الکتریکی مورد تقاضا با قابلیت اعتماد بالا و مطمئن که با شاخص های گوناگونی مانند ظرفیت ذخیره گردان و غیره سنجیده می شود ، می تواند به صورت یک تابع هدف دیگر و یا به شکل قیود دیگری به مسئله اضافه گردد. بنابراین به طور اختصار مساله توزیع بهینه بار را می توان به صورت یک مساله کمینه سازی هزینه تولید که تحت شرایط برقراری قیود مختلف، در نظر گرفت. در این نوع مسئله فرض بر این است که بار مصرفی کل سیستم معلوم است و هدف تعیین سهم بهینه تولید واحدهای روشن برای تامین این بار می باشد. با توجه به اینکه واحدهای حرارتی بسته به نوع سوخت و ساختمان فیزیکی آنها زمان قابل توجهی برای راه اندازی و اتصال به شبکه نیاز دارند و این زمان برای بعضی از نیروگاهها به یک ساعت و یا بیشتر می رسد، لازم است از یک تا چند شبانه روز قبل برنامه ریزی و پیش بینی لازم برای روشن بودن واحدهای مناسب و راه اندازی آنها قبل از زمان تولید موردنظر صورت پذیرد. به این برنامه ریزی کوتاه مدت اصطلاحا تعیین واحد می گوییم.

برای دانلود متن کامل سمینار اینجا کلیک کنید.

پایان نامه طراحی و نحوه عبور از سوئیچینگ مداری به شبکه NGN در مخابرات استان تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی برق – الکترونیک

عنوان:

طراحی و نحوه عبور از سوئیچینگ مداری به شبکه NGN در مخابرات استان تهران

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

شبکه فعلی شامل سه شبکه به نام های سوئیچینگ عمومی، تلفن همراه، دیتا و هوشمند می باشد. NGN شبکه ای مبتنی بر IP و مولتی سرویس است که ساختار مدیریت و کنترل واحد دارد و سه شبکه فوق را در یک ساختار عمومی مبتنی بر پکت یکپارچه می کند و شبکه موجود را از یک معماری گسترده به شبکه ای با لایه انتقال مبتنی بر پکت برای صوت و دیتا تبدیل می گردد و تمامی ترافیک مخابراتی و ارتباطی نظیر صوت، سرگرمی، آموزشی و سرویس های اطلاعاتی از یک شبکه مجزا حمل می شوند (شبکه نسل آینده).

NGN باعث ایجاد شبکه ای با معماری ساده، هزینه کم و قدرت اجرایی بالا می گردد. هوشمندی و بازدهی بالای NGN قابلیت ارائه تمام سرویس های موجود و آینده را به صورت مولتی سرویس به شبکه ارائه می دهد.

جدا کردن لایه های انتقال، کنترل، سرویس و دسترسی از یکدیگر و قابلیت همکاری با لایه های مختلف و شبکه های دیگر از طریق اینترفیس باز و کنترل یکپارچه تکنولوژی های مختلف انتقال نظیر TDM , IP , ATM و… و استفاده از عناصر استاندارد شبکه نظیر سافت سوئیچ، گیت وی، سرورهای کاربردی از خصوصیات اصلی NGN می باشد.

جهت پیاده سازی شبکه NGN یا نحوه عبور از شبکه TDM به شبکه NGN سه روش عمده وجود دارد.

1- روش جایگزینی: در این روش اپراتور شبکه تمام تجهیزات TDM را با عناصر NGN جایگزین می کند.

2- روش ارتقاء سوئیچ: در این روش سوئیچ های TDM موجود را ارتقاء داده تا بتوانند ارتباط تجهیزات IP مشترکین را با شبکه IP برقرار کنند.

3- روش جزیره ای: در این روش سوئیچ های TDM کاملا دست نخورده باقی می ماند و شبکه NGN به مورزات آن تشکیل می شود و ارتباط بین دو شبکه از طریق مدیا گیت وی برقرار می شود با این روش به اپراتور شبکه اجازه می دهد که گام های خود را به سمت NGN با احتیاط برداشته و از سرمایه گذاری انجام شده حفاظت کند.

مقدمه:

شبکه های مخابراتی فعلی امروزه شامل شبکه تلفن ثابت، شبکه تلفن همراه، شبکه دیتا و شبکه هوشمند به صورت مجزا در حال ارائه خدمات به مشترکین می باشند که مشکلاتی نظیر ترافیک بالا، پهنای باند کم، عدم امکان سرویس دهی مناسب به مشترکین جدید و با توجه به اینکه شبکه موجود دارای تعداد زیادی سوئیچ با ظرفیت پایین است.

در شبکه تلفن های ثابت از زمان شروع مکالمه یک مسیر مشخص و اختصاصی بین دو طرف مکالمه برقرار می شود و در طول مکالمه نیز حفظ می شود این خصلت اصلی شبکه از نظر اقتصادی هزینه زیادی دارد که دانشمندان مخابرات را به فکر استفاده بهینه از مسیرهای ارتباطی کرده و با توجه به اینکه مسیر مشخص و ثابتی در برقراری ارتباط وجود نداشته و با در نظر گرفتن این نکته، در قرن حاضر حرکت به سمت ارتباطات پر سرعت حائز اهمیت بسیار زیادی دارد و نحوه ارتباط مردم در سال های اخیر به واسطه وجود اینترنت تغییر نموده و خواهان ارتباط بلادرنگ و مولتی مدیا هستند و با توجه به افزایش حجم ترافیک دیتا، ارائه دهندگان سرویس های مخابراتی را ناگریز به بازنگری در شبکه موجود کرده و به سمت شبکه ای سوق داده که قابلیت یک پارچه کردن شبکه های مختلف اعم از IN , Mobile PSTN , PSDN را دارد و همچنین قابلیت ارائه سرویس های مختلف به صورت پکت و مدیریت و کنترل را از یک نقطه داراست که این ایده همان ایده ایجاد شبکه جدید به نام شبکه نسل آینده NGN می باشد.

فصل اول:

تعریف و ساختار لایه ای و اجزاء شبکه NGN

1-1) مقدمه:

تاریخچه ارسال صوت روی اینترنت:

قبل از اینکه تاریخچه ارسال صوت بر روی اینترنت را بیان کنیم. ابتدا تاریخچه ای از نحوه انجام مکالمات تلفنی در سال های متمادی را به صورت سالشمار بیان می کنیم. مکالمات تلفنی در ابتدا به صورت کاملا آنالوگ و از طریق یک میز اپراتوری انجام می شد.

تا قبل از سال 1960 مکالمات تلفنی به صورت تک خطی و بدون هیچ گونه سرویس انجام می شد.

در دهه 60 یعنی تولد مرکز PBX آنالوگ مکالمات به صورت آنالوگ و از طریق خطوط چندگانه انجام می شد و در دهه 70 یعنی تولید PBX دیجیتال مکالمات به صورت دیجیتال انجام می شد و در این دهه کاربرد شبکه های ISDN مطرح شد و دهه 80 تا 90 را می توان دهه IP یا اینترنت نامید. از سال 1990 ایده جدیدی مطرح شد. مبنی بر اینکه، علاوه بر نقل و انتقال دیتا از طریق اینترنت بتوان کاربردهای بلادرنگ یعنی صوت و تصویر را نیز از طریق اینترنت منتقل کرد.

این کار در بدو امر دارای مشکلاتی از قبیل تاخیر و نداشتن امنیت کافی بود و وجود این مشکلات سبب شد تا طراحان این ایده جدید در پی به وجود آوردن پروتکل جدید و یا به عبارتی در پی به وجود آوردن بستر جدیدی برای اینترنت باشند تا اینکه در سال 1995 این عمل محقق گشت و ایده به وجود آوردن پروتکل جدید اینترنت (IPv6) به حقیقت پیوست و امکان ارسال صوت بر روی اینترنت محقق گشت و در این امکان ارتباط صوتی اینترنتی دو PC فراهم شد. با پیشرفت این فن آوری، کم کم مسئله ارتباط تلفنی از طریق یک دستگاه تلفن نیز مطرح شد که این ایده نیز با بهره گیری از میانبرهای محقق گشت و در ابتدا به صورت PC با تلفن و تلفن با PC (در سال 1996) به وجود آمد که در سال 1997 این امکان به صورت ارتباط تلفن با تلفن نیز بسط داده شد. چشم اندازی که از این فن آوری به نظر می رسد. توسعه آتی آن را نوید می دهد و این امید را به طراحان خود می دهد که تا سال 2005 میلادی این فن آوری بتواند جایگزین ارتباط تلفنی از طریق شبکه سوئیچینگ عمومی باشد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

درباره من
دانلود متن کامل با فرمت ورد پایان نامه های کارشناسی ارشد خرید و فروش و معاوضه پایان نامه آرشیو پایان نامه مجموعه کامل پایان نامه دسترسی متن کامل پایان نامه های ایران داک (گنج)رشته حسابداری مدیریت دولتی بازرگانی مالی منابع انسانی زنجیره تامین حقوق جزا جرم شناسی بین الملل خصوصی عمومی برق قدرت الکترونیک مخابرات کنترل عمران خاک سازه زلزله مکانیک سیالات حرارت کامپیوتر ادبیات تاریخ روانشناسی علوم تربیتی فقه الهیات فلسفه ادیان دانشگاه آزاد صنایع جغرافیا رشته زبان علوم اجتماعی و جامعه شناسی علوم سیاسی فناوری اطلاعات معدن مواد نساجی هنر هوافضا مقاله isi فناوری اطلاعات علوم ارتباطات معماری و شهرسازی برنامه ریزی شهری مدیریت آموزشی شیمی فیزیک ریاضی زیست شناسی کشاورزی تربیت بدنی بازاریابی گرافیک پژوهش هنر تبدیل انرژی مشاوره ساخت و تولید صنایع غذایی رایگان پروژه تحقیق پژوهش مقاله پلیمر سمینار
Designed By Erfan Powered by Bayan